Registation of the department

การขึ้นบัญชีกรมทะเบียน

JSSR LOGISTICS พร้อมอำนวยความสะดวกลูกค้า ในการให้บริการ ขึ้นบัญชีกรมขนส่ง
แจ้งย้าย และจดเล่มทะเบียน  พร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านกรมขนส่งทางบก
 
กรณีนิติบุคคล
 
1. กรณีที่ต้องการนำสินค้าเพื่อไปขายต่อ ต้องขึ้นบัญชีที่กรมขนส่งทางบก เพื่อออกใบแจ้งจำหน่าย
2. หนังสือรับรองบริษัท /ห้าง ในรายละเอียดวัตถุประสงค์ตามหนังสือรับรองบริษัท/ห้าง ต้องมีข้อที่เกี่ยวกับ “การประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล
เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ” (หากยังไม่มีต้องดำเนินการขอจดเพิ่มเติม) อายุหนังสือรับรองต้องไม่เกิน 6 เดือน
 
กรณีบุคคลธรรมดา
ต้องมีใบทะเบียนพาณิชย์มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย 
และเครื่องกำจัดขยะ (หากมีใบทะเบียนพาณิชย์อยู่แล้ว แต่ไม่มีวัตถุประสงค์ข้างต้น ดำเนินการขอ จดเพิ่มทะเบียนเพิ่มเติมวัตถุประสงค์)
 
ใบทะเบียนพาณิชย์ ขอจดได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือเทศบาล ท้องที่สถานประกอบการตั้งอยู่
 
**หมายเหตุ*** หากลูกค้าที่เป็นบุคคลธรรมดา ไม่ต้องการขึ้นบัญชีกรมฯ เพื่อขาย ก็สามารถนำเอกสารชุดการนำเข้าไปจดทะเบียนได้ แต่กรณีนี้ หลังจากจดเป็นเล่มทะเบียนแล้ว ห้ามซื้อขายภายใน 3 ปี
 
เอกสารประกอบการดำเนินการดำเนินการส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถ
 
  1. ใบเสร็จรับเงินอากรขาเข้าของกรมศุลกากร
  2. ใบรับรองการนำเข้า (แบบที่ 32) พร้อมเอกสารแนบ (ถ้ามี)
  3. ใบรับสินค้าขาเข้าพร้อมเเบบเเสดงรายการภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม
  4. บัญชีแสดงรายการสินค้า หรืออินวอยซ์ (1-4 กรณีนำรถหรือเครื่องยนต์เข้ามาในราชอาณาจักร)
 
 
 
 
การแจ้งย้าย
 
ลูกค้าต้องการแจ้งย้ายไปต่างจังห​วัด​ จะต้องระบุชื่อ-ที่อยู่​ ผู้ซื้อให้เรียบร้อย
 
 
 

“ประกาศให้ทราบ เนื่องจากกรมขนส่งทางบกได้ออกระเบียบใหม่”

 
ในการยื่นส่งบัญชีรับและจำหน่ายรถแทรถเตอร์ (การขึ้นบัญชีกรม) ได้กำหนดให้
 
1.กรณีเลขตัวรถซ้ำซ้อนกับรถคันอื่นที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก “ผู้ซื้อต้องดำเนินการยื่นคำขอต่อกรม
การขนส่งทางบกตามระเบียนก่อนดำเนินการทางทะเบียน”
 
2.กรณีไม่พบเลขตัวรถ (เลขเครื่องรถ) ผู้ซื้อต้องดำเนินการยื่นคำขอต่อกรมการขนส่งทางบกตามระเบียบก่อนดำเนินการทางทะเบียน
 
3.รถยก / รถกระเช้า “กรมการขนส่งทางบำไม่รับจดทะเบียน” ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522
 
หากมีข้อสงสัย ติดต่อ ชิปปิ้ง/ทะเบียน   คุณอมร และ คุณศรีประภา
 
085-980-3969  ,  02-704-9566-67  Line : 085-980-3969