Customs Clearance

การให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและการขนส่ง

JSSR LOGISTICS มีประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 30 ปี ทำ ให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและตัวแทนในการออกสินค้าทีมงานที่มีความสามารถเฉพาะด้านเราสามารถนำสินค้าของลูกค้าผ่านพิธีการศุลกากรได้ทุกรูปแบบการขนส่งไม่ว่าจะเป็นทางอากาศทางทะเล หรือ การขนส่งโดยใช้รถบรรทุกทั้งการนำเข้าและส่งออก
 
 

         การให้บริการด้านพิธีการศุลกากร (Customs Broker) เรามีบริการด้านพิธีการศุลกากรและเป็นตัวแทนในการออกสินค้า รวมถึงการจัดเตรียมเอกสาร และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการนำเข้า-ส่งออกให้แก่ลูกค้าโดยผู้ชำนาญการในด้านศุลกากร ในการเป็นตัวแทนออกสินค้าแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผู้ประกอบการระดับมาตรฐานทั่วไป และ ผู้ประกอบการระดับมาตรฐาน เออีโอ

ตัวแทนออกสินค้าระดับมาตรฐานทั่วไป และอยู่ระหว่างการยกระดับเป็นมาตรฐาน AEO ทั้งนี้การยกระดับมาตรฐานเป็น AEO ต้องมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ตามที่กรมศุลกากรกำหนด และมีการทบทวนสถานภาพทุก 3 ปี ซึ่งคาดว่าภายในปี 2566 บริษัทจะสามารถยกระดับเป็นมาตรฐาน AEO ได้ โดยจะได้รับสิทธิพิเศษของตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO เช่น การยกเว้นการตรวจสินค้า การยกเว้นการซักตัวอย่างสินค้าที่ส่งออก สามารถใช้หลักประกันการเป็นตัวแทนออกของระดับมาตรฐาน AEO แทนการวางเงินหรือหลักประกันของผู้ขนส่ง เป็นต้น ทำให้การดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรและการตรวจปล่อยสินค้ามีความรวดเร็วยิ่งขึ้น และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบริษัทและบริษัทย่อยของเรา