Cross border

การขนส่งข้ามพรหมแดนทางบก

               การขนส่งสินค้าข้ามพรหมแดนทางบก หรือ การนำเข้า-ส่งออกสินค้าจากประเทศต่างๆ โดยผ่านช่องทางการข้ามพรหมแดนทางบก ในรูปแบบการขนส่งทางบกที่มีให้เลือกใช้บริการรถขนส่งที่หลากหลายประเภทรวมไปถึงการจัดการด้านพิธีการศุลกากร และยังให้บริการขนส่งสินค้าทางบกระหว่างประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, ลาว, กัมพูชา, พม่า, มาเลเซีย