select * from tb_page_content where PAGE_NAME='about'

History

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

             JSSR LOGISTICS มีประสบการณ์การทำงานมามากกว่า 30 ปี บริษัท เจเอสเอสอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด (เดิมชื่อบริษัท เจ.เอส.เอส.อาร์. ทรานสปอร์ต จำกัด) เริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.ศ.2536 เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และยังมีการบริการด้านโลจิสติกส์
 
 
 

Our Business Sectors


ภาคธุรกิจของเรา