JSSR GROUP มอบสิ่งของและของขวัญในวันเด็ก

โรงเรียนบ้านนามกุย อ. ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆและชุมชนบ้านนามกุย